Del

Varsling af ferie

Vedrørende ferievarsling for medarbejdere ansat efter overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

STUK har udsendte nedenstående information fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om varsling af ferie på gymnasieskoler.

Til alle institutioner, der har medarbejdere omfattet af overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft. Det betyder, at der er nogle særlige forhold, I skal være opmærksomme på i forbindelse med planlægning/varsling af ferie for perioden fra 1. maj 2020 til 30. september 2020 (den forkortede ferieperiode) for jeres medarbejdere ansat efter overenskomst for lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

I denne periode er der alene 16,64 nye feriedage til rådighed. Cirkulærebemærkningen til § 22 i overenskomsten om ferievarsling af 25 feriedage i juli/august kan af den årsag ikke anvendes som varsling af ferie for sommeren 2020. Mange af jer har sikkert allerede planlagt eller varslet ferie for jeres medarbejdere.

Hvis ikke I har gjort dette, er det vigtigt, at I varsler ferie for sommeren 2020. Betydningen af en manglende varsling er, at I vil skulle betale medarbejderne ferie for alle 25 feriedage, altså 9 ekstra feriedage.

Varslet for sommerferien (hovedferie) er 3 måneder før feriens begyndelse. Det betyder, at hvis sommerferien fx skal ligge fra den 1. juli og frem, skal I senest inden udgangen af marts måned have varslet ferien. Varslet skal indeholde de konkrete datoer for afholdelse af ferien.

Udgangspunktet er, at ferie holdes i hele dage, hvorfor der i den forkortede ferieperiode fra 1. maj til 30. september kan holdes 16 feriedage. Der er dog mulighed for, at medarbejderne efter aftale med jer, kan supplere de 16,64 feriedage op til 17 dage med anden frihed eller med egenbetaling.

I skal være opmærksomme på, at I ikke kan lave aftaler om ferie på forskud i sommeren 2020, da dette først er muligt efter, at den nye ferielov er trådt i kraft pr. 1. september 2020.

I kan læse mere om overgangen til den nye ferielov i vejledning om ”Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside: www.medst.dk/arbejdsomraader/publikationer/optjening-og-afholdelse-af-ferie-i-forbindelse-med-overgangen-til-den-nye-ferielov-2-udgave/

Hvis I har spørgsmål til ovenstående, er I velkomne til at skrive til: henvendelser@remove-this.stukuvm.dk

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K