Del

FAQ

Corona: Spørgsmål og svar om skolernes aktuelle situation

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) modtager mange spørgsmål fra skolerne vedrørende den aktuelle situation, hvor samtlige uddannelsesinstitutioner holdes lukket.

DEG vil løbende søge at finde afklaring på de indkomne spørgsmål og vil holde denne FAQ opdateret på daglig basis.

Opdateret 01. april 2020 kl. 15:00

Tværgående

Kan man med aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 bede medarbejdere om at gå i minus på deres flexkonto?
Såfremt der lokalt på en arbejdsplads er aftalt en flekstidsordning, har MEDST udtalt, at det ikke er meningen med aftalen, at medarbejdere kan gå i minus på deres flekstidskonto. Aftalen har til formål, at optjent frihed afvikles.


I aftalen om afvikling af frihed i forbindelse med covid-19 opfordres der til, at man lokalt overvejer at placere perioden (de fem feriedage) med tre dage 6.-8. april og to dage sammenhængende i uge 14 eller 16. Men aftalen står til at udløbe den 14. april (tirsdag efter påske)?
Det er korrekt, at aftalen bortfalder den 14. april, men MEDST har bekræftet, at det er muligt for arbejdsgiveren at placere afvikling af frihed inden for hele uge 16, selvom ordlyden i aftalen siger, at selve aftalen bortfalder allerede tirsdag i uge 16. Parterne har altså aftalt, at afviklingen af friheden kan placeres i hele uge 16 på trods af, at aftalen reelt er bortfaldet inden.

Hvis en medarbejder ikke har ferie og heller ikke afspadsering m.v., men til gengæld har omsorgsdage eller seniordage, kan skolen så kræve at disse kommer i anvendelse?
Omsorgsdage og seniordage kan alene anvendes efter aftale med medarbejderen, jf. MEDST’s Q&A spørgsmål 1. Følgende fremgår heraf: ”Frihed kan afvikles som ferie, særlige feriedage, afspadsering mv. Omsorgsdage og eventuelle seniordage kan bruges efter aftale med medarbejderen.”

Kan medarbejderen aftale at afspadsere, holde ferie eller anden frihed? 
Dette spørgsmål har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen taget stilling til og ja, det kan medarbejderen godt. Det aftales med den foresatte/chef. Allerede planlagt afspadsering, ferie eller anden frihed gennemføres fortsat.

Vil der være mulighed for at rykke frister for årsregnskaber m.v.? 
Børne- og Undervisningsministeriet har meddelt, at fristen for indberetning af regnskabsmaterialet udskydes med 14 dage. Den nye frist for indberetning er onsdag den 22. april 2020 for alle regulerede institutioner.

Må der være medarbejdere, håndværkere og rengøringspersonale på skolen under nedlukningen?
DEG har været i kontakt med Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der oplyser, at det er arbejdsgiveren, der opsætter en beredskabsplan for medarbejderne, herunder hvem der holder øje med systemerne, bygningerne etc. Det anbefales at være meget præcis i udmeldingerne om, hvilke funktioner, der skal varetages, idet der kan være opgaver, der kræver tilstedeværelse. Alt skal naturligvis planlægges med udgangspunkt i forholdsregler for smittefare. Det samme er gældende for håndværkere og rengøringspersonale. 

Kan skolerne sende ansatte hjem på afspadsering? 
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen anbefaler, at arbejdsgivere ikke pålægger medarbejdere at afvikle afspadsering i den periode, hvor de er sendt hjem med løn. Hvis man som arbejdsgiver alligevel vurderer, at der er særligt tungtvejende hensyn, som taler for, at medarbejdere skal afspadsere, skal det varsles efter reglerne for ansættelsesforholdet.

Hvad er kravet for erstatningsundervisning? 
Der skal i videst muligt omfang tilbydes erstatningsundervisning i form af digitale løsninger mens eleverne er sendt hjem – især i forhold til planlagte prøver etc. Ift. til senere at stille krav om erstatningsundervisning, så meddeler ministeriet følgende: Da det er hensigten, at eleverne i videst muligt omfang skal modtage fjernundervisning, kommer ministeriet ikke umiddelbart til at stille krav om erstatningsundervisning. Medarbejderne arbejder som udgangspunkt fortsat, og vi har tillid til, at de kan gennemføre en række undervisningsaktiviteter, selvom eleverne er sendt hjem. 

Vil der blive stillet materiale til fjernundervisning til rådighed?
Flere digitale forlag og it-virksomheder har tilbudt at stille deres produkter gratis til rådighed for skolerne,
så undervisere, elever og kursister kan tilgå dem under skolelukningen. Skolerne kan få et overblik på emu.dk. Skolen bør sikre sig, at der er personale til rådighed, der kan understøtte de systemer, der anvendes til at gennemføre fjernundervisningsforløb.

Får elever fravær mens skoler er lukket? 
Så længe eleverne deltager i fjernundervisning, løses skriftlige opgaver m.v., gives der ikke fravær.

Hvordan skal skolerne forholde sig til planlagte studieture? 
I og med at man har valgt at lukke skolerne for at mindske smitteudbredelsen, så aflyses studieture. Forhold omkring aflysning af planlagte studierejser afklares af ministeriet.

Hvad med elever på SU? 
For så vidt angår elever på SU medfører nedlukningen, at deres uddannelsesforløb forlænges med en foreløbig ikke nærmere defineret periode. Disse elever oppebærer derfor fortsat SU, såfremt de i øvrigt opfylder almindelige krav til studieaktivitet etc. Det bør sikres, at elever, hvis SU udløber med månedens udgang forlængelses i systemet.  

EUD-området

Hvis en elev uforskyldt mister sin uddannelsesaftale (fx fordi virksomheden lukker på grund af Covid 19) og uddannelsen normalt ikke er omfattet af skolepraktik, kan eleven så alligevel optages i skolepraktik?
Elever, som får opsagt deres uddannelsesaftale, fordi virksomheden lukker pga. Corona, kan optages til skolepraktik på uddannelser, der normalt ikke udbydes med skolepraktik efter § 5, stk.3 i nødbekendtgørelsen, hvis eleven har mindre end 3 måneder tilbage af sin uddannelsestid og svendeprøven udskydes – og hvis ikke der i situationen er grundlag for at udstede et administrativt svendebevis til eleven og dermed afkorte elevens uddannelse, jf. § 5, stk. 1, jf. §§ 9 og 10.

Hvis eleven ikke er omfattet af svendeprøveproblematikken, kan eleven optages til skolepraktik efter de almindelige regler – dvs. ud fra en vurdering af om eleven uforskyldt har mistet sin uddannelsesaftale, og hvis eleven går på en uddannelse, der udbydes med skolepraktik, og eleven i øvrigt opfylder kravene for optagelse til skolepraktik.

Vil der ske udbetaling af sædvanligt tilskud, når svendeprøver ikke kan afvikles som almindelig svendeprøve, men der skal udstedes et administrativt svendebrev? 
Ja, der udbetales sædvanligt tilskud, fordi der er tale om planlagt undervisning, der ikke kan afvikles eller bliver afviklet på anden måde, jf. nødundervisningsbekendtgørelsens § 8.

Hvilke muligheder er der for at oppebære VEU godtgørelse i de fem arbejdsdage, som hjemsendte lønmodtagere selv skal finansiere ved brug af ferie/særlige feriefridage eller ved løntræk?

VEU-godtgørelse er kompensation for tab af løn, når man deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne. Hvis medarbejderen er hjemsendt og skal holde 5 feriedage, inden virksomheden kan søge om lønkompensation, så får medarbejderen løn af sin arbejdsgiver og har derfor ikke tab af løn. Der udbetales altså ikke VEU-godtgørelse, mens medarbejderen holder ferie. Der vil man modtage sin normale løn.

Skal de faglige udvalg inddrages, hvis skolerne fraviger reglerne om tilrettelæggelse af grundforløbsprøven på grundforløb 2? 
Nej, det har skolen ikke pligt til jf. § 8 i BEK nr 255 af 21/03/2020 (Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19), som handler om muligheden for at fravige regler ved en prøves tilrettelæggelse. Her fremgår det, at det faglige udvalg skal inddrages ved skolens beslutning, hvis beslutningen indebærer, at krav til en afsluttende prøve fraviges. Det betyder implicit, at det faglige udvalg ikke skal inddrages, hvis fravigelsen handler om grundforløbsprøven på grundforløb 2.

Kan man bruge studierettet påbygning som erstatning for anden hovedforløbsundervisning?
Ja, det kan man.

Hvordan skal skolen forholde sig i forhold til de hovedforløbselever, der er sendt tilbage til virksomhederne?
Skolen skal snarest muligt etablere kontakt til virksomheden og eleven evt. via e-boks. Her skal afklares, om eleven kan fortsætte i virksomheden og såfremt elev, virksomhed og skole er enige herom, kan skole- og praktikperioder omlægges inden for den samlede uddannelsestid, så en skoleperiode omlægges til praktikperiode. Hvis der ikke opnås enighed om at eleven skal blive i virksomheden, så skal de tilbage i skole og der etableres nødundervisning.

Hvordan håndteres afsluttende prøver og svendeprøver i perioder med skolelukning?
Der er udstedt en nødbekendtgørelse om foranstaltninger på EUD, som fastsætter regelsættet for spørgsmål om prøver og afsluttende prøver. DEG har lavet en vejledning til bekendtgørelsen.
BEK om foranstaltninger på EUD
Vejledning til BEK om foranstaltninger på EUD

Er der mulighed for at få dispensation til at PIU-elever kan optages i SKP?
Ja, skolen kan jf. jf. nødundervisningsbekendtgørelsens optage PIU-elever i skolepraktik, hvis eleven er rejst hjem på grund af Covid19 og ikke kan starte i sin praktikvirksomhed, eller hvis eleven ikke kan afslutte sit praktikforløb.

Hvordan skal skolen forholde sig til de forskellige EUD-elever i forbindelse med lukning af skolen? 
Alle elever i grundforløb, skoleperioder i hovedforløbet eller skolepraktik er pt. hjemsendt til nødundervisning. Dette indebærer, at skolerne skal give melding til eleverne om, hvordan uddannelsesforløbet håndteres for de hjemsendte elever, herunder hvordan skolerne etablerer nødundervisning til de pågældende elever og følger op på at, eleverne er studieaktive. Eleverne skal gøres opmærksom på forventningen til dem som aktivt deltagende i nødundervisningen. 
Der skal i videst mulige omfang gennemføres relevant undervisning for eleverne. Det er op til skolerne at vurdere og gennemføre dette så hensigtsmæssigt og kvalificerende som muligt. 

Nødundervisning kan gennemføres som fjernundervisning, hvor lærer og elev ikke er fysisk til stede på samme sted, men i stedet gennemfører undervisning via fx digitale medier. Det kan også ske på baggrund af en kombination af bøger mv. til brug hjemme og digitale undervisningsmidler fx fra EMU-dk. Der kan evt. bruges undervisningsmaterialer udviklet af de enkelte skoler og faglige udvalg. Der kan f.eks. bruges hjemmeopgaver, hvor besvarelse afleveres digitalt til uddannelsesstedet med en efterfølgende tilbagemelding i skriftlig form eller mundtligt via fx telefon, internetbaserede løsninger eller lignende.
F.s.v.a. værkstedsundervisning hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre nødundervisning, kan nødundervisningen i stedet bestå af f.eks. relaterede faglige elementer, som senere kan understøtte værkstedundervisningen. 
Såfremt elev, virksomhed og skole er enige herom, kan skole- og praktikperioder omlægges inden for den samlede uddannelsestid, så en skoleperiode omlægges til praktikperiode. I så fald gælder almindelige tilskuds- og refusionsregler.

Har praktiksted hjemmel til at hjemkalde elever fra skoleperiode til praktik? 
Dette spørgsmål er under afklaring. Det forventes at der kommer en overordnet officiel udmelding herom.

En del af vores undervisning egner sig på ingen måde til fjernundervisning. Har eleverne fri og undervisningen er udskudt? 
Skolen kan jf. § 7 i BEK nr. 255 af 21/03/2020 flytte rundt på skoleforløb og praktikforløb, og derved flytte skoleundervisning fra et senere skoleforløb frem.

Hhx- og htx-området

Skal eksamener på de gymnasiale uddannelser afholdes eller udskydes? 
Indtil videre skal skolerne forberede sig på at gennemføre de planlagte eksamener. Ministeriet vil melde ud, så snart de ved mere. Ministeriet har udarbejdet hjælp til understøttelse af fjernundervisning, som er tilgængelig på emu.dk.

VEU-området

Kan en virksomhed takke ja tak til en hjælpepakke - og så hoppe ud af ordningen i for eksempel 14 dage, fordi det er muligt at sende medarbejderen på AMU-kursus - for så at hoppe tilbage i ordningen, når medarbejderens kursus er slut? 
Ja. Det er muligt for en virksomheds ansatte at være ude af ordningen i en periode. Virksomheden kan ved ansøgningstidspunktet angive perioden, hvor medarbejderen er undtaget fra ordningen. Alternativ kan det ske ved efterregulering, hvis en medarbejder som er omfattet af lønkompensation, undervejs i lønkompensationsperioden skal undtages grundet for eksempel deltagelse på AMU-kursus, øvrig lønrefusion, ferie med videre. Virksomheden skal her angive det antal dage, som den ansatte skal undtages fra kompensation, hvorefter det vil blive modregnet i kompensationen.

Får skolerne fuldt taxametertilskud til fjernundervisning i den periode, skolerne er lukkede? Fjernundervisningsaktivitet udbudt og planlagt forud for den midlertidige lukning den 13. marts 2020, skal indberettes som fjernundervisning, der efter almindelige vilkår udløser et lavere taxametertilskud.
På AMU, OBU og FVU skal al aktivitet udbudt efter den midlertidige lukning d. 13. marts 2020 - herunder også de nyudviklede fjernundervisningsforløb til håndtering af kravet om nødundervisning - indberettes som ordinær undervisning, der udløser fuld takst.
På hf- enkeltfag, AVU og GSK gælder det for aktivitet i den midlertidige periode efter d. 13. marts 2020, at de dele af nødundervisningen, som normalt vil være udbudt som ordinært tilrettelagt undervisning, skal indberettes som ordinær undervisning, mens den aktivitet, der normalt ville være udbudt og gennemført som fjernundervisning, som hidtil skal indberettes som fjernundervisning, der efter almindelige vilkår udløser et lavere taxametertilskud.

Hvordan skal vi forholde os til nødundervisning i AMU?
Ministeriet har den 25. marts 2020 udsendt et brev til alle AMU-udbydere, hvori retningslinjerne for nødundervisning på AMU-område er uddybet:
Vedr. afvikling af nødundervisning på AMU

I hvilket omfang er det muligt at tage efteruddannelse i lønkompensationsperioden? 
Medarbejderen kan, efter aftale med virksomheden, deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten. Det er under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Virksomheden kan vælge at modtage VEU-godtgørelse / SVU, evt. kombineret med midler fra kompetencefonde, under uddannelsen. Der kan i så fald ikke i uddannelsesperioden tildeles midler for den pågældende medarbejder fra lønkompensationsordningen.

Hvis en virksomhed, når den ansøger om lønkompensation fra staten for en medarbejder, har kendskab til, at medarbejderen i en del af lønkompensationsperioden vil modtage VEU-godtgørelse/SVU, skal virksomheden tage højde for dette i den periode, virksomheden angiver som lønkompensationsperiode. Disse dage vil ved ansøgning blive modregnet i det antal dage, som virksomheden kan modtage lønkompensation for den pågældende medarbejder.

Hvis virksomheden, efter at der er ansøgt om lønkompensation, planlægger, at en medarbejder i en periode deltager i uddannelse med VEU-godtgørelse eller SVU, vil den periode efterfølgende blive modregnet i kompensationsbeløbet. Det vil ske på samme måde, som hvis medarbejderen blev kaldt på arbejde undervejs i perioden med lønkompensation. Det vil sige, at virksomheden efterfølgende skal angive hvilke hele dage i lønkompensationsperioden, medarbejderen var omfattet af VEU-godtgørelse/SVU.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder.

Hvordan skal skolerne tidsregistrere lærerne - er det ud fra oprindeligt planlagt skema eller er det for den faktiske afholdte tid?
Medarbejderens arbejdstid udgør den planlagte arbejdstid. Hvis medarbejderen helt eller delvist ikke kan præstere det antal timer, medarbejderen skulle have arbejdet den pågældende dag, godskrives differencen. 

Må skolerne anvende andre skolers AMU-kurser til opkvalificering og efteruddannelse (og modtage VEU-godtgørelse hertil?) 
Ja, det må skolerne gerne.

Kan kravet om mindst 20 % tilstedeværelse for AVU fraviges?
Bestemmelsen om, at mindst 20 procent af et fags uddannelsestid skal tilrettelægges med samtidig tilstedeværelse af lærer og kursist på avu, fraviges. 

Kan FVU-kursister optages alene på baggrund af online test?
Bestemmelsen om, at optagelse til FVU-læsning og FVU-matematik er betinget af brug af de obligatoriske test, VLV2 og VMV2, fraviges.
Læs mere i ministeriets brev til alle udbydere af avu, FVU og OBU 20. marts 2020.

Må nødundervisningen anvendes til, at AMU-udbyderne sender egne ansatte på egne kurser (og får tilskud og VEU-godtgørelse hertil)? 
Nej. Nødundervisning er erstatning for den normale undervisning. Der er ikke mulighed for en sådan undervisning, som heller ikke normalt ville kunne afholdes.

Er I i tvivl om den virksomhed I har kontakt med er omfattet af en kompetenceudviklingsfond? 
Mange overenskomstdækkede virksomheder er omfattet af en kompetencefond og kan dermed få lønkompensation udover VEU-godtgørelse, når overenskomstansatte medarbejdere tager efteruddannelse. Det kan også gælde fjernundervisning i AMU. 
PensionDanmark og DA administrerer de største kompetencefonde på det private arbejdsmarked. 

Kompetencefondene giver tilskud til virksomheder, når medarbejderne deltager i efteruddannelse – også når det afholdes som fjernundervisning. 
Tilskuddet er typisk på et beløb pr. time, som udbetales til virksomheden, når kurset er afsluttet. 
Læs mere om de kompetencefonde, som PensionDanmark administrerer.
Læs mere om de kompetencefonde, som DA administrerer.

Hvordan er det med VEU-godtgørelse på fjernundervisning i AMU? 
Deltagerne kan som udgangspunkt få VEU-godtgørelse til nødundervisning. Dette gælder både på uddannelser med en centralt godkendt prøve og på uddannelser uden en centralt godkendt prøve. 
Det betyder blandt andet også, at gældende regler om 25 % tilstedeværelsesundervisning, at læreren ikke må undervise hjemmefra, samt at krav om kursisternes tilstedeværelse sættes ud af kraft. UVM har meddelt at der kommer yderligere information om VEU-godtgørelse og tilskud til skolerne.

Hvad med AMU-centrene, som kan have vanskelige økonomisk vilkår, når der ikke kommer kursister? 
AMU-centrene kan være særligt udfordret, da der er tale om korte kurser med deltagerbetaling. Ved likviditetsudfordringer kan ministeriet yde nødtilskud og eventuelt nødlån, ligesom der kan blive taget yderligere initiativer.

Hvad med nedlukning ift. VEU-aktiviteter?
Nedlukningsordren tolkes således, at den fysiske undervisningsaktivitet på institutionerne skal ophøre. Dermed rammes også AMU, rekvirerede forløb, IGU og evt. IDV. Digital undervisning kan fortsat gennemføres, hvis det er praktisk muligt og deltagerne er til rådighed herfor. 

Kan virksomhedsforlagt undervisning gennemføres?
Virksomhedsforlagt undervisning er ikke en mulighed. Der er kun én undtagelse og det er en særlig lufthavnsmodel jf. ministeriets FAQ, som fastslår følgende:

Kan den såkaldte ”lufthavnsmodel” anvendes til nødundervisning? [26/3 kl. 15.00]
Ja, der hvor der allerede foreligger dispensation hertil, og undervisningen må kun omhandle de arbejdsmarkedsuddannelser samt tilhørende delmål, der specifikt er godkendt til at kunne gennemføres under lufthavnsmodellen. Lufthavnsmodellen muliggør at virksomhedsansatte underviser og er specifikt begrundet i særlige forhold som sikkerhed eller forsikring. Anvendelse af lufthavnsmodellen forudsætter, at skolen fortsat kan føre aktivt tilsyn med undervisningen via løbende kontrol og dialog.

Kan der opnås dispensation for nedlukning?
Der vil formentligt kunne opnås dispensation til kurser af kritisk karakter for sundhedsvæsenets drift, hvis rekvirenter fremsætter anmodning herom.. 

Hvad stiller skolerne op med manglende indtægt på AMU?
Ministeren er gjort opmærksom på, at der udestår en stillingtagen til, hvad der skal ske, hvis AMU lukkes ned i en længere periode og hvordan de økonomiske konsekvenser heraf afbødes. Undervisningsministeriet har tidligere udtalt, at det ikke er hensigten at nogen institutioner, skal gå konkurs på grund af nedlukningen.

 

Øvrig information: 
Der henvises i øvrigt til ministeriets Corona-hotline på telefon 7080 6707 (åben mandag til fredag fra 08.00-17.00) samt til: 
•    Børne -og Undervisningsministeriets information til uddannelsesinstitutioner om coronavirus/covid-19: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19

•    Børne -og Undervisningsministeriets information om aktuelle tiltag: 
https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/mar/200311-nye-tiltag-mod-covid-19-coronavirus

•    Ministeriets gode råd til undervisning hjemmefra 
https://emu.dk/eud/gode-rad-til-undervisning-hjemmefra-i-forbindelse-med-covid-19

•    Politi:
https://politi.dk/corona

•    Sundhedsstyrelsens information om retningslinjer for håndtering af corona
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/Opdaterede-retningslinjer-har-fokus-paa-at-sikre-god-behandling-til-dem-der-bliver-syge-med-COVID-19

•    Sundhedsstyrelsens spørgsmål og svar om coronavirus
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

•    Udenrigsministeriet information om rejser til udlandet og coronavirus
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

•    Medarbejder- og Kompetencestyrelsens FAQ for medarbejdere:   https://www.medst.dk/nyheder/svar-paa-spoergsmaal-fra-medarbejdere-om-coronaviruscovid-19/

•    Medarbejder- og Kompetencestyrelsens FAQ for arbejdsgivere: https://www.medst.dk/nyheder/ansaettelsesretlig-raadgivning-om-covid-19/

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K